Kolluğun Başucu Kitabı Talha Övet

Görüldüğü gibi hali hazırda internet ortamında sunulan yayınlara ilişkin bir denetim mekanizması bulunmaktadır\. Güvenli ve hızlı para yatırma ve çekme işlemleriyle rahat bir oyun deneyimi sağla. paribahis\. Yeni yayınlanan Yönetmelik’in bu denetimdeki yeri ise tartışmalıdır; çünkü bu düzenleme ile yayın yapabilecek medya hizmet sağlayıcıları sınırlanmaktadır. Bu yayın lisansı yalnızca münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilecektir. Yönetmelik ile birlikte internet üzerinden medya hizmeti sunan şirketlerde 6112 sayılı kanuna tabi olacaklar ve bu şekilde içerikleri bakımından da RTÜK denetimi altında olacaklardır. Bu şirketler aynı zamanda 6112 sayılı kanun kapsamında ihlale neden olan yayınların da yayın kataloğundan çıkarmaları gerekecektir. Yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir. 01 Ağustos 2019 tarihinde sayılı Resmi Gazete’de Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Aynı zamanda Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri Üst Kuruldan internet ortamından yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

• Program için uygunluk süresi, evde kalanlar için SSP’ye ilişkin düzenlemelerin genişletilmesinin yürürlüğe girmesinden sonraki gün başlayacaktır. KDV ödemenizi korona virüsü (COVID-19) nedeniyle ertelemeyi seçerseniz, KDV’yi 31 Mart 2021 veya daha önceki bir tarihte ödemeniz gerekmektedir. Majestelerinin Vergi ve Gümrük Dairesi’ne KDV ödemenizi ertelediğinizi bildirmenize gerek yoktur. Tahkim yargılaması sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine karar verilmesi durumunda, Çin Halk Cumhuriyeti kararı yerine getirmese dahi devletler kendi ülkelerindeki Çin Halk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu malvarlıklarına icra koyma şanslarına sahip olacaklardır. İkinci olarak BMGK her zaman bu süreçte yer almamaya karar verebilir ve bunun aksine zorlayacak herhangi bir hukuki prosedür bulunmamaktadır. Dolayısıyla BMGK takdiri olarak UAD tarafından verilen kararların icrasına yönelik aşamada yer almamayı seçebilmektedir. Yargılama sürecinin esasına geldiğimiz zaman, uygulanacak olan hukukun uluslararası antlaşmalar, uluslararası teamüller, genel hukuk prensipleri, hukuki kararlar ve doktrinden meydana geldiğini görmekteyiz.

  • Bu düzenleme ile işçinin koronavirüsü nedeniyle hizmet sözleşmesi kapsamında makul olarak yapması beklenen işleri yapamayacak durumda olması veya iş göremez olduğu kabul edilen durumlarda bekleme süresi kaldırılmıştır.
  • Hükümet ayrıca, ilk 12 aylık faiz ödemelerini ve borç veren tarafından ödenen ücretleri karşılamak için bir Ticari Kesinti Ödemesi yapacaktır, böylece daha küçük işletmeler ön maliyetlerden ve daha düşük ilk geri ödemelerden yararlanacaktır.

Bunun neticesinde bu şirketlere internet yayın platform işletmecisi olarak faaliyet gösterebilmeleri için internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir. İnternet ortamından yayın iletim yetkisi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan limited veya anonim şirketlere verilir. Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.). Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online şekilde gönderilecektir.). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan yabancının görevinde değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.). Dolayısıyla internet üzerinden bir medya hizmet sağlayıcısının yayında bulunabilmesi için öncelikle üst kuruldan yayın lisansı alacaklar daha sonra da yine üst kuruldan yayın iletim yetkisi alması gerekecektir. İnternet yayın lisansı sadece anonim şirketlere verilirken yayın iletim yetkisinin ne şekilde bir limited şirket tarafından alınabileceği ise yönetmelikte açıklanmamıştır. Dolayısıyla PVSK madde 4/A hükmünde bulunan “el ile dıştan kontrol hariç” ibaresi ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu madde 7 hükmünde yer alan “el ile dıştan kontrol dahil” ibaresi Anayasa madde 20 “Özel Hayatın Gizliliği” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından erişime engelleme kararını 5651 sayılı kanun gereğince vermektedir ve bu kanun kapsamında lisansı olmayan hizmet sağlayıcılarının sitelerinin erişime kapatılacağı gibi bir ibare bulunmamaktadır. Ancak, Yönetmelik ile birlikte 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesine atıf yapılmıştır ve lisansı olmayan medya hizmet sağlayıcılarının Sulh Ceza Hâkimlikleri’ne şikâyet edilmeleri neticesinde erişime engellenmesi sağlanacaktır. Örneğin, üye devletler, devlet yardım kurallarının dışında kalan işletmeler lehine genel olarak uygulanabilir değişiklikler yapabilir (ör. Vergileri ertelemek veya tüm sektörlerde kısa süreli çalışmayı desteklemek gibi). Ayrıca, şirketlere korona virüsü salgını nedeniyle ve doğrudan neden olduğu zararlar için tazminat verebilirler. Tazminat talebinin sonuca bağlanabilmesi için bir diğer yol olarak karşımıza tahkim yargılaması gelmektedir. Bu salgın kapsamında devletler Covid-19 salgını ile mücadele paketleri devreye soktular. Bu paketler yerel halkın sağlığını korumaya yönelik olmakla beraber, aynı zamanda birçok kişi için maddi destek planlarını da beraberinde getirmiştir. Alınan bu tedbirler hükümetlerin kasalarında büyük bir yük haline gelmiş ve çok büyük miktarlarda harcamalar yapılmıştır. Devletler tarafından Covid-19 salgını ile mücadele için yapılan bu harcamalar kapsamında, virüsün ilk görüldüğü ve yayılarak salgına dönüştüğü yer olan Çin Halk Cumhuriyeti’nden bu harcamaların talep edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur. Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine de geçmektedir.

Ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez. Yukarıdaki maddelerde belirtilen borcun ifasını reddetme hakkının kullanılmasının, alacaklı için ifanın yerine getirilmemesinin ticari durumunu tehlikeye sokması nedeniyle öngörülemez olması halinde, yukarıdaki maddeler geçerli değildir. Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından, Covid-19 salgınının Medeni Hukuk, İflas Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamındaki Sonuçlarını Hafifletmek İçin Düzenlenen Kanun 27 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Geçici Çerçeve, Üye Devletlerin Avrupa Birliği Devlet yardım kurallarına uygun olarak Korona virüsü salgınının sosyo-ekonomik etkisini hafifletmek için halihazırda mevcut olan diğer birçok imkânı tamamlamaktadır. 13 Mart 2020 tarihinde, Komisyon, bu olasılıkları düzenleyen COVID-19 salgınına koordineli bir ekonomik yanıt tebliğini kabul etmiştir. Yeni Covid-19 Kurumsal Finansman Tesisi kapsamında, İngiltere Merkez Bankası büyük şirketlerden kısa vadeli borç alacak. Bu, şirketinizi kısa vadeli fonlama sıkıntısından etkilendiyse destekleyecek ve kısa vadeli borçlarınızı finanse etmenize izin verecektir. Aynı zamanda genel olarak kurumsal finans piyasalarını destekleyecek ve tüm firmalara kredi sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Bu program, önümüzdeki 3 ay için her ay maksimum 2,500 sterlin olmak üzere ticari kazançların %80’ine kadar vergilendirilebilir bir hibe talep etmenizi sağlayacaktır. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar bir vergi beyannamesi ödemesi yapacaksanız, ancak korona virüsünün etkisi o tarihe kadar ödeme yapmakta zorlanmanıza neden oluyorsa, ödemeyi Ocak 2021’e kadar erteleyebilirsiniz. Birleşik Krallık tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında açıklanan paket ile kamu hizmetlerini, insanları ve işletmeleri korumak için aşağıdaki kolaylıklar getirilmiştir. Koronavirüsü nedeniyle izole olan bir kişinin ne zaman iş göremez olduğuna karar vermek için 1982 tarihli Yasal Hasta Ücreti (Genel) Yönetmeliği (“1982 Yönetmeliği”) de değiştirilmiştir.